خرید و فروش کلزا و کنجد در استان فارس و خارج از استان ...

خرید و فروش کلزا و کنجد در استان فارس و خارج از استان ...

اگر برای مصارف روغن کشی و یا هرگونه استفاده ی دیگر نیاز به خرید کلزا و کنجد دارید ما به هر تناژی که نیازی داشته باشید آن را برای شما فراهم خواهیم کرد ، خرید و فروش به صورت توافقی خواهد بود